امیر مرادی

کارشناس
امیر مرادی

تخصص ها: کارشناس اقتصاد بازرگانی

مدرسان