محمد نقیبی

مهندس
محمد  نقیبی

تخصص ها: مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار

مدرسان